97% licencjobiorców PeopleSoft twierdzi, że aktualne wersje oprogramowania spełniają ich oczekiwania

97% of PeopleSoft Licensees Believe Current Releases Meet Their Needs

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--paź 1, 2020--

Rimini Street, Inc. (Nasdaq:RMNI) globalny dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, czołowy podmiot świadczący usługi wsparcia zewnętrznego dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ujawnił dzisiaj istotne wyniki najnowszego badania licencjobiorców Oracle PeopleSoft, które przeprowadzono, aby lepiej zrozumieć stosowane przez nich strategie dotyczące produktów oprogramowania i planów aktualizacji wersji, uzyskać informacje o aktualnych wyzwaniach i planach wsparcia aplikacji i planach operacyjnych. Badanie podkreśla, że znakomita większość (97%) respondentów uważa, że aktualne wersje oprogramowania PeopleSoft spełniają wszystkie lub większość ich potrzeb biznesowych. Ponadto wielu licencjobiorców podejmuje działania w celu maksymalizacji korzyści i wydłużenia okresu użytkowania stabilnych i dojrzałych aktualnych wersji, przenosząc oprogramowanie PeopleSoft na platformę hostingową w chmurze, korzystając z usług zarządzania aplikacjami i przenosząc roczne wsparcie do zewnętrznych dostawców takich jak Rimini Street.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20201001006175/pl/

97% of PeopleSoft Licensees Believe Current Releases Meet Their Needs (Graphic: Business Wire)

Do licencjobiorców Oracle, którzy wzięli udział w badaniu Rimini Street, należą dyrektorzy, wiceprezesi i kierownicy ds. IT, kierownicy ds. aplikacji oraz administratorzy Oracle z różnorodnych branż, w tym usług finansowych, handlu detalicznego, produkcji, edukacji, telekomunikacji, budownictwa, sektora rządowego, transportu i logistyki, branży farmaceutycznej i nauk przyrodniczych, ubezpieczeń oraz ropy naftowej i gazu ziemnego.

Egzemplarz raportu Rimini Street „Survey Report: Licensees’ Insights into the Future of Their PeopleSoft Roadmaps” („Raport z badania - opinie licencjobiorców na temat przyszłości planów produktów PeopleSoft”) dostępny pod linkiem.

Licencjobiorcy maksymalizują korzyści i wydłużają czas użytkowania bieżących wersji oprogramowania

Zamiast inwestować spore nakłady czasu, pracy i kapitału w rozwiązania, które są dla nich kosztowne, aktualizacje o niskiej stopie zwrotu z inwestycji lub migrować do ERP Oracle Cloud, wielu licencjobiorców PeopleSoft dążą do maksymalizacji korzyści i wydłużenia okresu użytkowania aktualnych, stabilnych i dojrzałych wersji.

Na przykład mimo tego, że PeopleSoft 9.2 jest dostępny od marca 2013 r.[1], 64% respondentów nadal prowadzi przynajmniej część swojej działalności w oparciu o PeopleSoft 9.1 lub wcześniejsze wersje, które nie są już w pełni objęte wsparciem Oracle. Obecnie mniej niż 50% respondentów przyznało, że zdecydowanie planuje aktualizację aplikacji PeopleSoft.

Wsparcie zapewniane przez dostawców oprogramowania jest kosztowne i przynosi niewiele korzyści w przypadku wersji PeopleSoft 9.1 lub wcześniejszych

Dla licencjobiorców PeopleSoft, którzy nadal korzystają z PeopleSoft 9.1 lub wcześniejszych wersji i nie zdecydowali się na aktualizację do PeopleSoft 9.2 otrzymują jedynie podstawowe wsparcie techniczne (Oracle Sustaining Support) bez dostępu do nowych uaktualnień, poprawek lub aktualizacji wynikających ze zmian w systemach podatkowych, prawnych i regulacyjnych. Pomimo ograniczonego zakresu usług 72% respondentów korzystających z PeopleSoft 9.1 lub wcześniejszych wersji nadal płaci Oracle za kosztowne i niosące ze sobą niewielkie korzyści podstawowe wsparcie techniczne, które nie spełnia ich wszystkich potrzeb w tym zakresie, a 43% spośród tych licencjobiorców ponosi również na rzecz Oracle dodatkowe opłaty za uzupełniające aktualizacje wynikające ze zmian systemów podatkowych, prawnych i regulacyjnych, z kolei 39% jest zmuszonych przeznaczać własne środki na uzupełnienie braków w serwisie, samodzielnie zapewniając wsparcie środowiska PeopleSoft.

PeopleSoft 9.2 zapewnia ograniczone dodatkowe korzyści biznesowe i zwrot z inwestycji

Spośród licencjobiorców, którzy ostatecznie planują aktualizację do PeopleSoft 9.2, prawie 85% wskazało, że ich decyzja wynika głównie z kwestii związanych ze wsparciem, a nie z chęci wprowadzenia lub korzystania z nowych funkcji lub ulepszeń. Według badania Quest Oracle Community prawie połowa licencjobiorców PeopleSoft 9.2 nie wprowadziła żadnych nowych funkcji dla użytkowników końcowych [2].

53% spośród respondentów, którzy korzystają z PeopleSoft 9.2, przyznało, że nie korzystają regularnie z potencjału innowacji związanych z nowymi aktualizacjami Oracle PeopleSoft 9.2. Pomimo tego, że aktualizacje zapewnia ją ewidentnie niski zwrot z inwestycji i niewielkie korzyści, 96% stwierdziło, że wdrażanie aktualizacji Oracle PeopleSoft 9.2 może być bardzo kosztowne i czasochłonne – potrzeba do sześciu tygodni na testy, walidację i wdrożenie tylko jednej aktualizacji, co w tym czasie wymaga udziału średnio trzech do pięciu pracowników.

Mimo znacznych kosztów i nakładów pracy potrzebne przy aktualizacjach Oracle PeopleSoft 9.2 większość respondentów w badaniu PeopleSoft 9.2 dokonuje na bieżąco aktualizacji Oracle, przede wszystkim aby zapewnić sobie dostęp do pełnego wsparcia Oracle.

Licencjobiorcy wykorzystują możliwości rozwiązań w chmurze, aby wydłużyć czas użytkowania bieżących wersji oprogramowania

Badanie wskazało również, że chmura nadal odgrywa istotna rolę, jeśli chodzi o przyszłe plany rozwoju oprogramowania licencjobiorców PeopleSoft - 87% wszystkich respondentów obecnie rozważa, jest w trakcie przenoszenia lub już przeniosła część lub wszystkie aplikacje PeopleSoft na platformę w chmurze. Migracja systemu PeopleSoft do środowiska w chmurze może wyeliminować potrzebę znacznych inwestycji w odnawianie serwerów centrów danych, obniżyć koszty operacyjne i zapewnić lepszą wydajność użytkowników. 29% respondentów wskazało, że już dokonało migracji systemu PeopleSoft do dostawcy hostingu w chmurze. Przenoszenie dotychczasowego oprogramowania PeopleSoft do środowiska w chmurze zapewnia korzyści związane z korzystaniem z chmury, jakie wskazano powyżej, jednocześnie umożliwiając respondentom przedłużenie okresu użytkowania wypróbowanych, aktualnych wersji oprogramowania przez wiele kolejnych lat bez konieczności borykania się z problemami związanymi ze starzejącą się infrastrukturą sprzętową.

Trwają problemy związane ze wsparciem Oracle

Badanie podkreśla również problemy związane z rocznym utrzymaniem i wsparciem Oracle w porównaniu z dostrzeganymi korzyściami z takiego wsparcia, które zostały stwierdzone również w badaniu z 2019 r. Pierwszym z problemów, jaki został zgłoszony w bieżącym badaniu przez 56% respondentów, są wysokie roczne opłaty za utrzymanie i wsparcie pobierane przez Oracle. Ponadto 43% respondentów przyznało, że nie są zadowoleni z czasu reakcji Oracle na zgłoszenia, 43% respondentów zauważyło, że muszą dokonywać zgłoszeń priorytetowych, aby otrzymać odpowiednią pomoc, a 16% respondentów było niezadowolonych z faktu, że roczne utrzymanie i wsparcie Oracle nie obejmuje standardowo wsparcia wersji niestandardowych.

Rimini Street pomaga organizacjom przejąć kontrolę nad planami rozwoju oprogramowania PeopleSoft

Rimini Street umożliwia klientom maksymalizację korzyści i przedłużenie okresu użytkowania aktualnych wersji oprogramowania PeopleSoft i zaoszczędzenie 50% na rocznych opłatach za wsparcie dostawców oprogramowania i do 90% na całkowitych kosztach utrzymania ponoszonych na rzecz PeopleSoft, zapewniając wsparcie dotychczasowych wersji oprogramowania PeopleSoft przez co najmniej 15 kolejnych lat bez wymuszonych modernizacji lub aktualizacji. Klienci korzystają na szybszym, bardziej kompleksowym wsparciu, do którego zaliczają się umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi zapewniające 10-minutowy czas odpowiedzi na zgłoszenia dla krytycznych zdarzeń o Priorytecie 1, najszybsze w branży aktualizacje wynikające ze zmian podatkowych, prawnych i regulacyjnych Legislature-to-Live [TM] oraz wsparcie niestandardowego kodu i zintegrowanych funkcji bez dodatkowych opłat. Z Rimini Street organizacje IT korzystające z PeopleSoft są w stanie wykorzystać natychmiastowe oszczędności pieniędzy i czasu, skupiając się na priorytetach strategicznych swojej działalności, bez wpływu Oracle na ich decyzje co do planów rozwoju oprogramowania lub ich ram czasowych.

„Mimo tego, że wersja oprogramowania PeopleSoft 9.2 całkowicie spełnia nasze potrzeby biznesowe, mieliśmy trudności z uzasadnieniem kosztów wsparcia platformy. W porównaniu do kosztów, czasu i nakładów pracy wymaganych od nas przy wprowadzaniu wymuszonych aktualizacji dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zachowania dostępu do pełnego wsparcia nie otrzymywaliśmy w zamian wsparcia na wystarczającym poziomie - powiedział Ho Lee, lider zespołu obsługi kadrowej i IT w Kolon Benit. - Przeszliśmy na wsparcie Rimini Street i teraz oszczędzamy sporo na rocznych kosztach utrzymania, a oprócz tego otrzymujemy gwarantowane wsparcie aktualnych wersji oprogramowania PeopleSoft przez co najmniej 15 lat. Dzięki temu dysponujemy znacznymi zasobami pracowniczymi i budżetem, więc możemy skupić się na bardziej strategicznych inicjatywach w ramach naszej działalności”.

„Nasze badanie PeopleSoft wskazuje na ogólny trend wśród wielu licencjobiorców PeopleSoft w kierunku maksymalizacji korzyści i wydłużenia czasu użytkowania obecnych wersji oprogramowania PeopleSoft, jednak potrzebują oni lepszego rozwiązania w zakresie wsparcia, które zapewnia więcej korzyści przy niższych kosztach i nie wymaga wymuszonych modernizacji lub aktualizacji przez wiele kolejnych lat - powiedział Frank Reneke, wiceprezes i dyrektor generalny grupy ds. usług Oracle w Rimini Street. - Licencjobiorcy PeopleSoft, którzy przechodzą na wsparcie Rimini Street, mogą przedłużyć czas użytkowania dotychczasowych wersji oprogramowania o maksymalnie 15 lat bez konieczności dokonywania modernizacji, aktualizacji lub migracji, oszczędzając do 90% całkowitych kosztów utrzymania i wsparcia. Aktualizacje związane ze zmianami podatkowymi, prawnymi i regulacyjnymi i pełne wsparcie wersji niestandardowych są dostępne bez dodatkowych opłat. Licencjobiorcy mogą również korzystać z usług zarządzania aplikacjami dla PeopleSoft do prowadzenia ich systemów, tworząc wydajne, gotowe rozwiązanie, które stanowi zintegrowaną ofertę obsługi operacji i wsparcia dostarczanej przez jednego dostawcę ponoszącego pełną odpowiedzialność za swoje usługi.

Więcej informacji o wsparciu Rimini Street dla PeopleSoft znajduje się tutaj.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq:RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne, zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Dotychczas ponad 3500 organizacji globalnych sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500 i Fortune Global 100 ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com/ oraz na profilu @riministreet na Twitterze, Facebooku i LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi takie podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania i skutki ekonomiczne, operacyjne i finansowe pandemii COVID-19 dla działalności Rimini Street, a także działania podejmowane przez organy rządowe, klientów lub inne podmioty w reakcji na pandemię COVID-19; katastrofy, które zakłócają prowadzenie działalności spółki lub jej bieżących lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflacja i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia przez Rimini Street dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność Rimini Street do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalających na sfinansowanie inicjatyw rozwojowych Rimini Street; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów posiadanych przez Rimini Street pozwalająca na spełnienie przez spółkę wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A Rimini Street pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu i przepisach prawa; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu wzrostem w sposób rentowny; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych przez Rimini Street produktów i usług, w tym usług zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usług dla Sales Cloud i Service Cloud oferowanych przez Salesforce oraz innych produktów i usług, które Rimini Street planuje wprowadzić w najbliższej przyszłości; utrata jednego lub więcej członków zespołu zarządzającego Rimini Street; niepewność co do długoterminowej wartości kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 5 sierpnia 2020 r. oraz okresowo aktualizowanym przez inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje jednak żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2020 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

[1] Marketwire: Oracle Releases Oracle’s PeopleSoft 9.2 (Oracle wprowadza na rynek PeopleSoft 9.2), 18 marca 2013 r.: https://yhoo.it/2Cj1VwV

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

CONTACT: Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-8414

e-mail:mmcglocklin@riministreet.com

KEYWORD: NEVADA UNITED STATES NORTH AMERICA

INDUSTRY KEYWORD: NETWORKS INTERNET DATA MANAGEMENT TECHNOLOGY SOFTWARE

SOURCE: Rimini Street, Inc.

Copyright Business Wire 2020.

PUB: 10/01/2020 05:58 PM/DISC: 10/01/2020 05:58 PM

Copyright Business Wire 2020.